Vreme Naročite se
Z nami gre HITREJE
Vedno ZANIMIV in UGODEN
KMEČKI GLAS

Sreda, 1. september 2021 ob 14:08

Odpri galerijo


							
							
							 

NAROČANJE:    

Telefon: 01 473 53 59, 064 222 333,  

E-naslov: narocnine@czd-kmeckiglas.si

Splet: https://kmeckiglas.com/naroci_se_kg  

Naslov: ČZD Kmečki glas, 

oddelek naročnin,   

Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 24. Sep 2021 at 12:48

245 ogledov

Plačajte mi in prenehal bom kmetovati!
Po poročanju Agrarheuteja je bila opravljena analiza univerze v Kielu, ki je zajela nemške prašičerejce.  Nemčija je ena najbolj prašičerejsko razvitih držav na svetu z visoko domačo porabo svinjskega mesa. Pred izbuhom Afriške prašičje kuge so bili zelo uspešni tudi v izvozu. Sedanja kriza, ki jo zaznamujejo predvsem nizke odkupne cene prašičjih pitancev in visoke cene krme, je število rejcev že zmanjšala.  Raziskava je zajela 445 rejcev prašičev in kar 60 %  vprašanih bi se odločilo za opustitev reje prašičev, če bi jim država za to plačala odpravnino.  Poročilo ne navaja teoretične višine odpravnine. Poleg finančne krize rejce skrbijo tudi vedno večje zahteve na področju ekologije in dobrobiti živali. Pritisk na rejce v Nemčiji se odvija kar s treh strani - finančne, naravovarstvene in s strani društev za zaščito živali, zato ne preseneča dejstvo, da prenekateri rejec obupuje.  Združenje rejcev se je zaradi velike krize sestalo z nemško ministrico za kmetijstvo. Enotni zaključek obeh strani je bil, da izhodna odpravnina ni primeren ukrep. Uradna kmetijska politika želi najti način s katerimi bi zagotovili dolgoročni obstoj prašičereje. Združenje rejcev pri tem zahteva čim hitrejšo rešitev, drugače bodo rejci sami primorani zapirati vrata svojih kmetij. Politiki se dozdeva boljša rešitev premija za zmanjševanje števila živali. Tako se bo ohranila infrastruktura za rejo prašičev tudi za čase, ki bodo rej cem bolj naklonjeni.     Z NAMI GRE HITREJE. KMEČKI GLAS. Več o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico. 

Fri, 24. Sep 2021 at 12:30

386 ogledov

Ponekod se plačuje za prevzem odpadne silažne folije, drugje je brezplačno
Zato je primeren in priporočljiv samo za manjše kmetije, ki redijo manj živali in zato čez zimo porabijo le nekaj deset bal. Večje kmetije naj silirajo v koritaste silose ali pa naj mrvo spravijo na silažne kupe. Pri krmljenju silažnih bal pa je težava postala odpadna folija, ki ostane pri uporabi silažnih bal. Kmetje so vestni in jo odpeljejo na ustrezna mesta (surovina), najdejo pa se tudi taki, ki jo zažigajo kar doma, kar je povsem nedopustno, škodljivo za okolje in zdravje ljudi, saj se pri tem sproščajo škodljivi plini, ki so tudi rakotvorni. Zato je treba odpadno folijo odpeljati na primerna odlagališča za surovine, a zakonodaja omogoča, da na nekaterih odlagališčih zaračunajo za samo odlaganje folije, ponekod pa je odlaganje brezplačno. Preverili smo cenike številnih odlagališč širom Slovenije in se pogovarjali s posameznimi kmeti iz različnih območji naše prelepe države. Mnenja so različna. Na nekaterih krajih je odlaganje folije brezplačno, saj naj bi v procesu reciklaže oziroma predelave bila silažna folija iskan material, s katerim se tudi služi. Prihaja pa lahko tudi do odstopanj, kot je pri nas večkrat; ne le da morajo kmetje plačati odlaganje odpadne folije, komunalni zbirni centri nadalje še služijo z njeno prodajo. Kaj je odpadna silažna folija Odpadna silažna folija sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod klasifikacijsko številko; 02 01 04 Odpadna plastika (razen embalaže) in zanjo je dolžan poskrbeti povzročitelj, torej kmet živinorejec. Odpadna silažna folija torej ni komunalni odpadek in posledično zbiranje in odvoz ni obvezna občinska gospodarska javna služba. Odlaganje v zabojnike za komunalne odpadke, poleg zabojnikov ali na ekološke otoke ni dovoljeno. Proizvajalci folije stroškov ravnanja z odpadno folijo ne vključujejo v svoje prodajne cene torej ni podaljšane odgovornosti in ni vzpostavljene mreže zbiranja na ravni države. Stroški ravnanja z odpadno folijo bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja – kmeta. Koliko je pri eni bali odpadne folije? Kot pravijo ponudniki strojnih storitev baliranja, zavitek folije tehta okrog 30 kilogramov. Z njo je možno oviti približno dvajset bal. Torej je za eno balo potrebno približno 1,50 kilograma folije. Če je folija nekoliko slabše kakovosti in manj kompaktna, potrebujemo za eno balo od 1,2 do 1,3 kilograma folije. Ob predpostavki, da mora kmet za tono odpadne folije plačati 200 EUR, to pomeni, da za odpadno folijo ene bale, zbirnemu centru plača okrog 30 centov. Komunalna podjetja priporočajo Odpadno silažno folijo naj se zbira ločeno od drugih odpadkov in se jo dostavlja v zbirni center v času obratovanja, pravijo v komunalnih podjetjih. Z nekaj dela in stroškom dovoza v zbirni center naj bi se tako pravilno ravnalo z odpadno folijo. Odlaganje nekam v naravo ali celo kurjenje močno obremenjuje okolje in je tudi kaznivo. Nadzor nad ravnanjem z njo je v pristojnosti državnih inšpekcijskih služb in znaša od 100 do 300 EUR. V komunalah pojasnjujejo, da odpadna folija silažnih bal sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti, za katere mora poskrbeti vsak kmet sam tako, da jo odda zbiralcu tovrstnih odpadkov. Ker to ni komunalni odpadek, odvoz ni v pristojnosti komunalnega podjetja in zatorej tudi odlaganje v zabojnike za odpadke, poleg zabojnikov ali drugje v naravi ni dovoljeno, prav tako je ni dovoljeno odlagati na odlagališčih, če ni drugače predpisano. Številni zato prevzem folije izvajajo v okviru tržne dejavnosti. Na zbirnih centrih tako kmetom z lokalnega območja omogočajo oddajo silažne folije proti plačilu, pri tem pa bo osnova teža odpadka. Cene za oddajo folije se gibljejo od 150 do 250 evrov za tono, brez stroškov prevoza in skladiščenja, ter odvisno od čistosti frakcije. Nekje pa je zbiranje brezplačno. Folija mora biti za prevzem na zbirnem centru ustrezno pripravljena, ne sme vsebovati mrežice, mora biti brez ostankov silaže in prsti in ne sme biti onesnažena z nevarnimi snovmi, kot so barva, olja ... Če ni ustrezno pripravljeno, zbirni centri prevzem zaračunavajo po veljavnem ceniku, četudi spadajo med izjeme in prevzemajo odpadno folijo brezplačno. Da je res tako, smo klicali v Zbirni center Slovenske Konjice. Pri njih lahko občani, ki plačujejo storitve Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice, odpadno folijo od silažnih bal oddajo brezplačno. Pred oddajo folije na posebno mesto za zbiranje odpadne silažne folije v zbirnem centru, jo je potrebno stehtati. Pripeljana ovijalna folija od silažnih bal mora biti čista (brez mrežice, brez ostankov silaže, brez zemlje in prsti, neonesnažena z nevarnimi snovmi kot so barva, olje itd.). V primeru, da je folija onesnažena z nečistočami se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. Na dolenjskem in gorenjskem projekt brezplačnega odlaganja Anja Mežan iz KGZS - Zavod Novo mesto pravi, da lahko že nekaj časa v okviru EIP projekta »Vzpostavitev modela reciklaže Agro-stretch folije za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje« obveščajo kmetije o zbiranju odpadne silažne folije z živinorejskih kmetij. Trenutno je za njimi prvo zbiranje v Šentjerneju v sodelovanju s KZ Trebnje Novo mesto, od 1. oktobra naprej pa bodo zbirali odpadno silažno folijo na zbirnem centru Bočka pri Metliki. Pogovarjajo se tudi s KZ Sevnica, da bi poskrbeli za odvoz odpadne silažne folije tudi iz sevniškega območja. Z zbirnimi centri imajo tako dogovorjeno, da mora biti folija brez mrežic, blata, peska, krme in drugih odpadkov. Seveda je lahko folija umazana. Ko se bo v zbirnem centru Bočka v Metliki odpadne folije nabralo okrog šest ton, bo partner v projektu odpeljal odpadno silažno folijo v reciklažo. Podobno kot na Dolenjskem in Beli Krajini, projekt EIP poteka na Gorenjskem, kjer partner KGZS -Zavod Kranj pomaga pri zbiranju odpadne folije na večjih živinorejskih kmetijah, kamor po dogovoru folijo dostavljajo tudi okoliški kmetje. Odločitev o zaračunavanju je na strani komunalnih centrov Na ministrstvu za okolje in prostor odgovarjajo, da folija silažnih bal ni embalaža, posledično odpadna folija silažnih bal ni odpadna embalaža. Gre za odpadke iz kmetijstva, ki so v seznamu odpadkov uvrščeni pod številko 02 01 04 - Odpadna plastika (razen embalaže). Ne gre niti za odpadno embalažo, niti za komunalne odpadke, zato se za te odpadke uporablja Uredba o odpadkih. To pomeni, da prodajalci silažne folije nimajo obveznosti prevzemati nazaj odpadne folije silažnih bal. Ti odpadki se tudi ne zbirajo v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Izvirni povzročitelj teh odpadkov jih mora oddati v predelavo ali odstranjevanje, kar stori tako, da jih odda zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, ki ima veljavno dovoljenje za zbiranje ali predelavo oz. odstranjevanje teh odpadkov. Način zbiranja in ne/zaračunavanje folije s strani komunalnih centrov, je v njihovi pristojnosti.

Fri, 24. Sep 2021 at 09:15

164 ogledov

Michelinova zvezdica prvič na Griču
Luka Košir iz Šentjošta nad Horjulom je zadnja leta eden najbolj prepoznavnih mladih slovenskih kuharskih mojstrov, ki od leta 2009 vodi gostišče Grič v Šentjoštu na Horjulom. V svojih loncih in okrog njih povezuje vse, kar je mogoče: lokalne sestavine in slovensko tradicijo spaja s svetovnimi kulinaričnimi smernicami in okusi, za njimi se ozira vse do Skandinavije in Azije. Ob svojem štedilniku je uspel kot mladi podjetnik povezati celo družino, saj mu v pridelavi pomagata oba starša, v strežbi in kuhinji pa sestre Barbara, Maruša in Lucija. Letos si je s svojo inovativnostjo  in stalno kakovostjo ponudbe priboril med številnimi nagradami še eno Michelinovo zvezdico, že   lani pa ga je Michelin nagradil s priznanjem BIB GOURMAND (nagrada za dobro razmerje med ceno in kakovostjo). Kot je ob podelitvi ovedal Košir, ga je letošnja podelitev zvezdice vseeno presenetila.  Michelinovi ocenjevalci se ob obiskih restavracij ne razkrivajo, saj želijo čimbolj objektivno izkušnjo. Tudi zaposleni v Gostišču Grič ocenjevalcev niso prepoznali. Košir je o prihodnjih načrtih za svojo restavracijo povedal, da se bodo predvsem o držali svojih načel in standardov pri pripravi hrane in odnosu z gosti. Kot glavni cilj prihodnjega delovanja je označil utrditev in ohranitev sodelovanja z lokalnimi pridelovalci, kmeti in skupnostjo. “Tudi oni so zelo zaslužni, da smo dobili to zvezdico,” je dodal. Michelin je v Sloveniji restavracije prvič ocenjeval lani. Za prihod Michelinovih ocenjevalcev v državo in uvrstitev v znameniti vodnik je treba plačati, so pa ocenjevalci pri ocenjevanju povsem samostojni. letos so ocenjevlai 53 slovenskih restvracij, zvezdice pa so ponovno prejeli kuharski mojstri, ki so jih prejeli že lani:dve Ana Roš in po eno Tomaž Kavčič, Grega Vračko, Jorg Zupan, Uroš Štefelin, in Uroš Fakuč. 

Fri, 24. Sep 2021 at 08:46

203 ogledov

Novi visoko-zmogljivi vrtavkasti obračalnik: SIP SPIDER 1300|12 T
Posebna zasnova vlečenega obračalnika je prilagojena za delo na velikih površinah. Obračalnik z 12 vrtavkami in veliko delovno širino 12,9 metra je lahek, obenem pa izredno robusten in kompakten ter nudi maksimalen izkoristek časa in energije. Vzdržljiva in zanesljiva konstrukcija, v kombinaciji z inovativno obliko vrtavk, zagotavlja enakomeren raztros in obračanje krme brez poškodb travne ruše. Modularna konstrukcija povezanih posamičnih rotorjev omogoča velik razpon vertikalnega prilagajanja terenu in več kot 75 cm sledenja terenu v smeri vožnje. Nova oblika stranskih zaščit, ki so med seboj povezane preprečujejo nihanje obračalnega sistema in zagotavljajo dobro stabilnost obračalnika pri delu in enakomerno obračanje. Velike in robustne vrtavke Vrtavke s premerom 1,45 m so povezane z varjenim pravokotnim profilom iz debelostenske cevi. Manjši premer vrtavke zagotavlja enakomeren raztros in obračanje krme, pri čemer se vsaka vrtavka posamezno prilagaja terenu. Patentiran sistem za hidravlično nastavitev naklona vrtavk močno olajša delo in v kombinaciji z večstopenjsko nastavitvijo višine koles omogoča hitro in enostavno nastavljanje kota vrtavke od 12 do 18 stopinj. Robustni pogonski sistem vrtavk s šest kotno osjo in gonili s poltekočo mastjo zagotavljajo zanesljivost pri obračanju na velikih površinah. Vrtavke so dvojno ojačane in sestavljene iz okroglih nosilcev na katerih so pristriženi vzmetni prsti, pri čemer je notranji prst krajši od zunanjega. Takšna inovativna geometrija vrtavke zagotavlja odličen pretok krme in obliko raztrosa pri čemer krma ostane čista, travna ruša pa nepoškodovana. Pogonski sistem obračalnika je opremljen z dvojno sklopko, ki zaščiti stroj pred obremenitvami  in tako prepreči okvare pogona. Pogon na pregibih pa je opremljen s prstno sklopko, ki zagotavlja trajno in zanesljivo delovanje. Inovativen sistem hidravličnega zlaganja omogoča enostavno pripravo na delo in stabilnost med prehodi. Robusten transportni okvir in kompaktno podvozje pa zagotavljata odlično okretnost stroja med transportom. Z nastavljivim vlečnim priklopom in kompaktnim transportnim podvozjem lahko obračalnik dosega hitrosti do 40 km/h. Z delovno širino 12,9 m lahko obračalnik raztrosi pet redi kosilnice s sedmimi diski, kar zagotavlja hiter raztros krme in pospešeno venenje rastlin, ki je ključno za ohranjanje hranilnih snovi v krmi. Robustnost, stabilnost in učinkovitost so ključne odlike, ki jih SPIDER 1300|12 T nudi za obdelovanje največjih površin. Visoka vzdržljivost nosilnih elementov v kombinaciji z domišljeno zasnovo vrtavk zagotavlja enakomeren raztros krme ter učinkovito obračanje ne glede na količino krme. Vlečeni vrtavkasti obračalnik z dvanajstimi vrtavkami je zasnovan za maksimalno storilnost in je zanesljiva izbira profesionalnih uporabnikov.

Thu, 23. Sep 2021 at 20:44

215 ogledov

Hiša, ki se lepo stara in zliva z okolico
V Bašlju na Gorenjskem, v naselju počitniških brunaric, se je lastnikoma, paru v zrelih letih, njuno počitniško domovanje tako prikupilo, da sta se odločila vanj naseliti za stalno. Vendar pa je bila hiša premajhna po površini, potrebna prenove, poleg tega pa ni imela garaže za avtomobila, ki bi jo lastnika nujno potrebovala. Prenovo hiše sta zaupala Kombinat arhitektom. Hiša ima zdaj ne le lepo prenovljeno fasado z izolacijo, pač pa je razširjena z dodanim skritim stopniščem na severni strani ter dnevno sobo in garažo. Dodana sta ji kot samostojna prizidka, ki hiše na pogled ne povečata, pač pa jo poudarita. Pogled na celoto Hiša stoji v naselju počitniških hiš, ki so v Bašlju zrasle v sedemdesetih letih in so približno primerljive tudi po velikosti. Naročnika sta želela dotedanjo hišo, kjer sta preživljala konce tednov, prilagoditi, tako da bi bila primerna za stalno bivanje. »Zato je bilo treba hišo povečati. Menili pa smo, da je treba to storiti tako, da po volumnu ne bistveno večja, da ne bi uničili celotne podobe naselja manjših počitniških hiš. Želeli smo ohranjati njegovo merilo,« pripoveduje arhitekt Blaž Kandus iz Kombinat arhitektov. Nova preobleka iz macesna Brunarico je bilo treba toplotno izolirati, kajti dotedanja notranja izolacija je toplotno premalo varovala hišo. Arhitekti so ji odstranili balkone in vežo in jo toplotno izolirali z zunanje strani, potem pa oblekli v prezračevalno fasado iz macesnovih letvic, ki je sodobna izpeljava stare brunarice. Lepa in posebna nadrobnost na fasadi so drsna okenska senčila, ki ustvarijo, ko so okna zaprta ali v hiši ni stanovalcev, popoln leseni ovoj. Balkone so nadomestili terasa v pritličju in prelepi pogledi iz sob v dolino tja proti Kranju, Škofji loki in na Julijske Alpe. Fasada iz lesenih brun je zdaj v celoti prekrita, kot spomin je ostala samo še v notranjosti, kjer je ob pokritem dodanem betonskem stopnišču ostala vidna stena iz brun, ki tako učinkuje tudi kot spomin na prvotno podobo hiše. Prizidka, zlita z naravo Naročnika sta si želela, da bi hiši dozidali bivalni prostor, to je dnevno sobo, in nadstrešek za avtomobile. »Naš izziv je bil pa, kako to prizidati, da ne bi s tem posegali v naravo in da obenem ne bi spreminjali merila brunarice,« pravi arhitekt. »Zato smo prizidka zasnovali bolj kot del krajinske ureditve in sta oba vkopana v teren, a nekoliko ločena od hiše, tako da je hiša še vedno samostojna. Poleg tega smo ju nekoliko umaknili nazaj, tako da je hiša še vedno v ospredju in v celoti izstopa. S tem smo dobili zunanji prostor, ki je zamejen z dnevno sobo na zunanji strani in kuhinjo na desni.« Svetla dnevna soba na levi strani hiše in nadstrešek za avtomobila na desni pa tudi delno v hrib vkopano stopnišče na zadnji strani hiše so narejeni iz betona. Zakaj prav iz betona? »Želeli smo uporabiti neki material, ki zraste iz terena in se sčasoma vedno bolj zliva z njim. Obenem pa ustvarja kontrast s hišo in ta med betonskima prizidkoma izstopa,« pojasnjujeta arhitekta Blaž Kandus in Ana Grk odločitev za tako rešitev. »Pri tej izbiri ni toliko pomembno, ali je material za gradnjo iz okolja, pač pa je pomembnejše, da je v pravem razmerju s hišo in kako se vključuje vanj: sivi beton, ki se počasi malo stara, dobiva patino in ga lastniki lepo vzdržujejo, sicer ni naraven po svoji sestavi, ima pa neko sivino, ki je precej nevtralna. Objekt se sčasoma lepo zlije z okoljem ali skrije v teren,« meni Blaž Kandus. In zares se je v letih, odkar je bila prenovljena, hiša v Bašlju lepo postarala: s fasado, na kateri je nezaščiteni les nekoliko posivel, betonska prizidka pa sta dobila patino, ki ju še bolj vpenja v naravno okolje. Vpetost v pokrajino pa so dosegli še z nečim: streha prizidka za avtomobila je zazelenjena in na drugi strani je streha dnevne sobe postala deloma pohodna terasa, z zadnjim delom kar vkopana v brežino. Terasa je odprta, z ozelenjenim robom, kjer rastejo same avtohtone travniške rastline z malo listi in drobnimi cvetovi. Tako je zdaj, po nekaj letih od prenove, že videti, kako lepo se hiša zarašča, stara in zliva z okolico. »Ni toliko pomembno, ali je material za gradnjo iz okolja, pač pa je pomembnejše, da je v pravem razmerju s hišo in kako se vključuje vanj: sivi beton, ki se počasi malo stara, dobiva patino in ga lastniki lepo vzdržujejo, sicer ni naraven po svoji sestavi, ima pa neko sivino, ki je precej nevtralna. Objekt se sčasoma lepo zlije z okoljem in skrije v teren.« Neizrabljeni prostori v hiši Čeprav je prizidek majhen projekt, je treba, preden se odločimo zanj, marsikaj v zvezi z njim temeljito premisliti in pretehtati. »Najprej je treba pregledati vso hišo,« razlaga Ana Grk. »Velikokrat šele takrat, ko pregledaš ves volumen, ugotoviš, da na primer podstrešje ni izrabljeno, ali pa vsaj del njega. Treba je premisliti vse prostore in najprej ugotoviti, kaj je mogoče narediti znotraj tega morda z boljšo organizacijo ali pa, kaj je mogoče doseči, če podremo nekatere stene. Nekateri objekti preprosto niso dovolj racionalno zasnovani in je mogoče že znotraj volumna hiše narediti precej zboljšav. Včasih je v stavbi več prostora, kot si lastniki sploh predstavljajo, če se optimalno razporedijo prostori – že s tem je mogoče marsikaj narediti. Glede na to, da je Slovenija že precej pozidana, bi morali premisliti o tem, preden se lotimo nove gradnje.« »Prizidka smo zasnovali bolj kot del krajinske ureditve in sta oba vkopana v teren, a nekoliko ločena od hiše, tako da je hiša še vedno samostojna. Poleg tega smo ju nekoliko umaknili nazaj, tako da je hiša še vedno v ospredju in v celoti izstopa.«  Ob koncu se je pokazalo, da lastnika za prenovo sicer nista porabila veliko manj denarja, kot bi ga za novogradnjo: potrebnih je bilo namreč veliko prilagoditev in natančnejših del. Vendar sta želela hišo samo povečati in obnoviti, tudi zaradi odnosa do lastnikovega očeta, ki je to hišo zgradil. V tako prenovljeni hiši pa ostaja zapisana tradicija, spomin na nekoga, ki je gradil to hišo, na njegov trud, ki ga je vložil vanjo. Vse to bi bilo z novo hišo izgubljeno.    

Thu, 23. Sep 2021 at 10:17

250 ogledov

Škodljivec, ki je skoraj zagotovo že pri vas doma
Med sadnimi vrstami marmorirana smrdljivka najpogosteje dela škodo na hruškah, jablanah, breskvah, leski, kakiju in aktinidiji. Škodo povzroča tudi na vinski trti, na plodovkah (paradižnik, paprika, jajčevec, kumare) in stročnicah (fižol). V pridelavi poljščin so najbolj ogroženi posevki soje ter koruze. Prehranjuje se tudi na številnih okrasnih rastlinah in grmovnicah ter na prosto rastočih drevesnih vrstah. Ličinke in odrasle stenice se prehranjujejo na brstih, listih, poganjkih in plodovih gostiteljskih rastlin. Z bodalom vbadajo v rastlinsko tkivo. Na mestu vboda pride do razbarvanja kožice in nekroz. Posledica hranjenja na plodovih so tudi nepravilnosti v razvoju in iznakaženost plodov, udrte pege ter plutasto, grenko tkivo v mesu. Z izločanjem hlapljivih snovi neprijetnega vonja stenice onesnažijo plodove. V Srednji Evropi razvije marmorirana smrdljivka na leto od enega do dva rodova. Prezimijo odrasle stenice, ki se združujejo v zimskih skrivališčih. Zatečejo se pod ostrešja stanovanjskih hiš, garaž in skladišč, najpogosteje jih najdemo skrite med okenskimi okviri, za roletami ali polkni. Spomladi se selijo v nasade ter na posevke, kjer se hranijo in dosežejo spolno zrelost. Po parjenju začnejo samice odlagati jajčeca v legla na spodnjo stran listov gostiteljskih rastlin. V posameznem leglu je od 20 do 30 jajčec. Po štirih do 12 dneh se iz jajčec razvijejo ličinke, katerih razvoj poteka prek petih razvojnih stopenj. Celotni razvoj od jajčeca do odrasle stenice traja od enega do 1,5 meseca, nanj pa vplivajo temperatura in prehranske razmere. Konec oktobra odrasle stenice upočasnijo aktivnost, se zberejo v zimskih skrivališčih in preidejo v mirovanje (diapavzo). Dolgoročno se pričakuje, da se bodo domorodni koristni organizmi sčasoma prilagodili na novega tujerodnega škodljivca ter ga začeli omejevati na dopustno raven.
Teme
kmečki glas ugodno naročnina

Zadnji komentarji

proflevin :

15.07.2021 14:09

Buy Grade "A" Pure SSD Chemical and Activation Powder +27833928661 for Cleaning Black Notes in Free State,Durban,Sasolburg,Limpopo,Mpumalanga,Witbank,Middelburg,Vanderbijlpark,Eastern Cape,Johannesburg,Western Cape, Gauteng,Pretoria,Tzaneen,Stand Buy Grade "A" Pure SSD Chemical and Activation Powder +27833928661 for Cleaning Black Notes in Free State,Durban,Sasolburg,Limpopo,Mpumalanga,Witbank,Middelburg,Vanderbijlpark,Eastern Cape,Johannesburg,Western Cape, Gauteng,Pretoria,Tzaneen,Standarton,Secunda,Giyani, Nelspruit,Johannesburg,Soweto,Krugersdorp,Carltonville,Sasolburg,Vanderbijlpark,Vereenining,Bloemfontein,Newcastle,Sashanguve,Potchefstrom,New York +27833928661,Harare,Bulawayo,Burdersfort,Thohoyandou,Roodeport,Mayfair,Protea Glenn, South Africa,Zambia,Zimbabwe,Uganda,Malawi,Namibia,Swaziland,Pietermaritzburg,Rustenburg... To purchase Best SSD Chemical Solution to Clean Black Notes Dollars.WE ALSO SALE CHEMICALS LIKE SSD AUTOMATIC SOLUTION FORM CLEANING BLACK DOLLARS CURRENCIES. I hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, We have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as U.S Dollars, Euro, Pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old. WE SALE CHEMICALS LIKE TOURMALINE, S.S.D. Chemical / Solution, CASTRO X OXIDE, A4 AND MANY Like ACTIVATION POWDER & SSD SOLUTION FOR CLEANING BLACK MONEY Chemical and Allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of S.S.D Automatic solution used in the cleaning of black money , defaced money and stained bank notes with anti-breeze quality. OTHERS FOR DAMAGED NOTES, BILLS LIKE USD,EURO, POUNDS, Level "A" 99.9% SSD Chemical Solution +27833928661. Contact Dr.kenneth +27833928661 OR Email kennroger7@gmail.com for more Information
proflevin :

15.07.2021 14:08

+27833928661★★★We supply the latest SSD Universal Chemical Solution,Port Elizabeth Sebokeng Vanderbijlpark Mangaung Bloemfontein Philippi Cape Town Ivory Park Midrand Botshabelo thaba nchu Phoenix Durban Kwa-Mashu Durban [[ +27833928661 ]]cleaning black money Universal SSD CHEMICAL SOLUTION IN MPUMALANGA, MAMELODI, HAMMANSKRALL, EVATONMEYERTON AUTOMATIC BLACK MONEY CLEANING MACHINE SSD chemical solution for cleaning black dollars Greenversion Laboratories has a long reputation of cleaning all types of Blak coated Dollars, Euros etc. With our activation powder, we restore defaced and porous note including anti-breeze note. We equally have an Atoumatic Laser Maching for cleaning huge black coated Dollars. We supply the latest automatic ssd, universal chemicals, activating powders and specialize in cleaning all types of defaced notes Johannesburg Tembisa Kempton Park Katlehong Germiston Umlazi Durban Soshanguve Pretoria Khayelitsha Cape Town Mamelodi Pretoria Mitchell's Plain Cape Town Ibhayi Port Elizabeth Sebokeng ssd universal solution cleans dollars in Vanderbijlpark Mangaung Bloemfontein Philippi Cape Town Ivory Park Midrand Botshabelo Bloemfontein thaba nchu Bloemfontein Phoenix Durban Kwa-Mashu Durban Vosloorus Boksburg Mdantsane East London Delft Cape Town Motherwell Port Elizabethssd ultimate quality universal solution in Meadowlands Roodepoort Tsakane Brakpan Thabong Welkom Evaton Vanderbijlpark Ntuzuma Durban Madadeni Newcastle Embalenhle Secunda Kagiso Krugersdorp Mabopane Pretoria Galeshewe Kimberley, Northern Cape KwaNobuhle Uitenhage Saulsville Pretoria Jouberton Klerksdorp Thokoza Alberton KwaThema Springs Guguletu Cape Town Diepsloot Midrand Ga-Rankuwa Pretoria Seshego Polokwane Edendale Pietermaritzburg Osizweni Newcastle Orange Farm Johannesburg Hlubi Newcastle Duduza Nigel Gauteng Mfuleni Cape Town Mpumalanga Pinetown Matsulu Mbombela Thembalethu George, Western CapeMahwelereng Mokopane Sharpeville Vereeniging Dukathole - Street scene in South Africa "Westmead Industrial Township", in Pinetown, South Africa. Johannesburg suburb Rivonia,the township of Edenburg Old Location, a township of Windhoek, Namibia Katutura, a township of Windhoek, Namibia The City In Africa University of Cape Town Press, Cape Town Interactive Planning Workshop for Johannesburg. Greater Johannesburg Metropolitan Council Johannesburg, South Africa alexandra Harber, Anton Diepsloot Jeppestown . WE ARE ALSO SPECIALIZED IN CHEMISTRY FOR ANTI-BREEZE BANK NOTES. WE ALSO DO CHEMICALS MELTING AND RECOVERING OF ALL TYPE OF BAD MONEY FROM BLACK TO WHITE ( STAINED MONEY).Anti-freezing Preparations and Prepared De-icing Fluids, SSD Solution. Vectrol paste, Tebi-Magnetic solution, Defaced currency, Cleaning chemical. Darkened currency, Black coated notes,Cleaning black money, vectrol paste, SSD solution, super automatic solution,anti-breeze bank notes, black marked currency, black coated notes,Activating Powder cleaning Black money. We use NANO technology chemical to preserve huge amount of currency into deface form. We also issue out home kits with manual directions for you to go and test your own products for small scale cleaning. CONTACT Us +27833928661 SSD Chemical Solution and activaction powder for sale We Supply +27833928661 The Best SSD universal CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK MONEY AND ACTIVATION POWDER FOR DEFACE CURRENCY. We have SSD automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency Available in our laboratories worldwide. Johannesburg Tembisa Kempton Park Katlehong Germiston Umlazi Durban Soshanguve Pretoria Khayelitsha Cape Town Mamelodi Pretoria Mitchell's Plain Cape Town Ibhayi Port Elizabeth Sebokeng Vanderbijlpark Mangaung Bloemfontein Philippi Cape Town Ivory Park Midrand Botshabelo Bloemfontein thaba nchu Bloemfontein Phoenix Durban Kwa-Mashu Durban Vosloorus Boksburg Mdantsane East London Delft Cape Town Motherwell Port Elizabeth Meadowlands Roodepoort Tsakane Brakpa Thabong Welkom Evaton Vanderbijlpark Ntuzuma Durban Madadeni Newcastle Embalenhle Secunda Kagiso Krugersdorp Mabopane Pretoria Galeshewe Kimberley, Northern Cape KwaNobuhle Uitenhage Saulsville Pretoria Jouberton Klerksdorp Thokoza Alberton KwaThema Springs Guguletu Cape Town Diepsloot Midrand Ga-Rankuwa Pretoria Seshego Polokwane Edendale Pietermaritzburg Osizweni Newcastle Orange Farm Johannesburg Hlubi Newcastle Duduza Nigel Gauteng Mfuleni Cape Town Mpumalanga Pinetown Matsulu Mbombela Thembalethu George, Western CapeMahwelereng Mokopane Sharpeville Vereeniging Dukathole - Street scene in South Africa "Westmead Industrial Township", in Pinetown, South Africa. Johannesburg suburb Rivonia,the township of Edenburg Old Location, a township of Windhoek, Namibia Katutura, a township of Windhoek, Namibia The City In Africa University of Cape Town Press, Cape Town Interactive Planning Workshop for Johannesburg. Greater Johannesburg Metropolitan Council Johannesburg, South Africa alexandra Harber, Anton Diepsloot Jeppestown Our S.S.D Automatic solution is also used in the cleaning of stained bank notes with anti breeze quality, bills like USD, euro, pounds and other local currencies. We are direct manufacturer and main supplier of all kinds of chemicals which include SSD Solution , Super Automatic Solution. We have different types of chemicals that can perfectly clean out your Deface note, Black note , Red notes , Green notes , Stained notes , Stamped notes and also coded notes. We also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional We thus Provide legal document for all our products..........whtasapp +27833928661 We clean all types of Currencies CALL +27833928661 Ssd solution chemical for cleaning black money notes call +27833928661 ssd solution used to clean all type of blackened, tainted and defaced bank notes. We sell ssd chemical solution used to clean all type of black money and any color currency, stain and defaced bank notes with any others equipment being bad. SSD Chemical solution +27833928661 Automatic ssd Machine for sale in Johannesburg S. Africa We offer Cleaning Solutions for all strong Currencies. Rands, US Dollars, Pounds, Euro, Pula, Namibian Dollars and so many more These cleaning solutions are developed from specially formulated solvent and are capable of cleaning all types of deface currency .Top World Ssd Chemical Solution For Cleaning Black Money In Bellville Benoni Bloemfontein Boksburg Cape Town Centurion Durban East Londo Best Ssd Chemical Solution +27833928661 In Bellville Benoni Bloemfontein Boksburg Cape Town Centurion Durban East Londo Phone: Call Or Whatsapp On +27833928661 Khemical Best Ssd Chemical Solution In Bellville Benoni Bloemfontein Boksburg Cape Town , Centurion Durban East London Empangeni George Germiston Ibhayi Johannesburg Katlehong Kempton Park , Khayelitsha Kimberley Klerksdorp Mamelodi Mitchells Plain Mthatha Nelspruit Newcastle Pietermaritzburg Pinetown , Polokwane Port Elizabeth Potchefstroom Pretoria Randburg Roodepoort Rustenburg , Sebokeng Soshanguve Soweto Springbok Stellenbosch Tembisa Thohoyandou Umlazi Upington Vanderbijlpark , Vereeniging Welkom Witbank Eastern Cape Free State Gauteng Kwazulu-Natal Limpopo Mpumalanga , North West Northern Cape Western Cape To Purchase Best Ssd Solution Clean Black Notes Rands, Euro, Dollars Call +27833928661 We supply ssd chemical solution specialized in cleaning all types of defaced banknotes, black banknotes, antifreeze, stamped, marked or stained currency black dollars, pounds, rand ,euro and all types of ssd chemical solution for cleaning defaced currency of currency. We melt and reactivate frozen chemicals and offer cleaning services for antibreeze bills. The ssd solution in its full range is the best chemical in the market for cleaning anti breeze bank notes, defaced currency, and marked notes. You will be amazed by the activation power and rapidity of this chemical. It is capable of cleaning notes/currency with breeze capacity. We offer machines for large cleaning and also deliver products to any location desired by buyers: south Africa, +27833928661 Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Kenya ,Spain, china, Thailand, Cambodia, England, Sweden, Malaysia, Indonesia, turkey, Canada, Algeria, Pakistan and Dubai, etc. We have professional technicians and support staffs. Our laboratory staff is available to advice, support and do cleaning on percentage for huge amounts. +27833928661 SSD Chemical Solution Key Specifications/Special Features: SSD Supreme Solution SSD Topix solution SSD Castro X Oxide solution For SSD Tourmaline solution SSD Topix solution SSD VECTROL PASTE solution SSD TEBI-MANETIC solution Chemicals Agents Vectrol Paste SSD SOLUTION SSD UNIVERSAL SOLUTION SSD UNIVERSAL SOLUTION HUMINE POWDER CALTROX OXIDE TIATAMORINE

Prijatelji

Kristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASAlenka NagličMOJ MALI SVETKlara Lovenjak KMEČKI GLASBranko GaberFlexo EcoKMEČKI  GLASTrenutek .Darja Zemljič  KMEČKI GLASGeza GrabarBarbara Remec KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASKMEČKI GLAS Franc Fortuna

NAJBOLJ OBISKANO

Z nami gre HITREJE