14:57

DO DOBRIH VIN Z ZNANSTVENIMI SPOZNANJI

14:29

PODEŽELJE SE JE PRIPRAVLJENO ZA STANDARD POTRUDITI

14:17

VSAK DELČEK PRISPEVA K POPOLNEMU MOZAIKU

13:51

Reja gosi

13:46

USTVARJALNOST SE PORAJA OB DELU

GOZDARSTVO

Korošci vemo, da je les nekaj vreden

21.01.2020

preberi več

Lani na Pomurskem sejmišču štirje, letos šest sejmov

16.01.2020

preberi več

Hektar gozda na vsakega Korošca

16.01.2020

preberi več

Okrasna drevesca iz naših gozdov

18.12.2019

preberi več

Priznanje življenjskemu delu

26.11.2019

preberi več

Podcenjevanje zahtevnosti in nevarnosti dela v gozdovih

Z uvedbo sodobne tehnologije strojne sečnje je postalo delo varnejše, vendar v Sloveniji zaradi okoljskih razmer sodobne tehnologije zagotovo ne bo mogoče povsod uporabljati in bosta še dolgo prevladovala klasična sečnja in spravilo lesa. Slovenija se na področju nezgod pri delu v zasebnih gozdovih uvršča v sam neslavni evropski vrh. V času največje intenzivnosti izvajanja gozdnih del opozarjamo vse, ki sami izvajajo dela v svojem gozdu, naj bodo pri tem skrajno previdni. Že v normalnih razmerah je delo v gozdu eno najbolj nevarnih opravil. Poteka v nepredvidljivem okolju (relief, klima), izvaja pa se z nevarnimi orodji. V zadnjih letih dogajanja v gozdovih zaznamujejo ujme (žled, veter, podlubniki…) in potrebno je opozoriti, da je delo v gozdovih, ki so jih poškodovale ujme, še veliko bolj nevarno kot tisto v normalnih razmerah. Več o tem v 48. številki (27. november 2019) Kmečkega glasa piše univ. dipl. inž. gozd. Darko Pristovnik iz Zavoda za gozdove Slovenije.

Gozdovi in krožno gospodarstvo

Tema letošnjega Evropskega tedna gozdov je bila gozdovi in krožno gospodarstvo, osrednji dogodek pa je srečanje Forêt 2019, kjer so obravnavali nadomeščanje prepovedanih kemikalij z lesnimi materiali in celulozo, potrebne predpise za pospešitev prehoda na krožno gospodarstvo in trajnostne lesne inovacije. Stroka opozarja, da so gozdovi kot najpomembnejše kopensko skladišče ogljikovega dioksida ključni za ublažitev podnebnih sprememb. 400 milijard dreves v Evropi trenutno absorbira skoraj 9 % emisij toplogrednih plinov na celini. Poleg tega drevesa lahko hladijo zrak za 8 stopinj in služijo kot odličen vir obnovljive energije. Več pa si preberite v 46. številki (13.november 2019) Kmečkega glasa.

Drevesničarji ne potrebujejo finančne pomoči – potrebujejo dolgoročne pogodbe

Ob obiski politikov na po ujmah, podlubnikih, pa tudi po požarih prizadetih območjih se pogosto srečamo s trditvijo, da v Sloveniji ni mogoče vzgojiti in dobiti dovolj primernih sadik gozdnih drevesnih vrst. Podobne trditve so bile izrečene tudi ob nedavnem obisku kmetijske ministrice Aleksandre Pivec (na povabilo Društva lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak) v Dravski dolini v okolici Podvelke in Brezna, ko si je ogledala tamkajšnje gozdove poškodovane po napadu podlubnikov. V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. Stoletja so lahko slovenske gozdne drevesnice vzgojile do 10 milijonov sadik letno, v za drevesničarstvo in gozdove najboljših časih (1970-1980) pa se je pogozdilo med 7 in 8 milijonov sadik letno. Več o problemih in rešitvah slovenskega gozdnega drevesničarstva si preberite v 44. številki Kmečkega glasa.

Nega je ključna za prihodnost slovenskih gozdov

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji in v svetu se danes srečuje z vrsto izzivov, med katerimi je eden najpomembnejših, kako zagotoviti izvajanje ukrepov nege mladega in odraslega gozda. Nega gozda v vseh njegovih razvojnih fazah je osnovno orodje gozdarja in lastnika gozda za usmerjanje razvoja gozdnih sestojev v smeri kvalitetnega, stabilnega in odpornega gozda, ki bo zagotavljal maksimalne donose vseh dobrin, ki jih pridobivamo v gozdu in obenem tudi vse ostale ekološke in socialne funkcije, ki jih gozd opravlja. Pravilno in pravočasno izvajanje negovalnih ukrepov v gozdu je posebej pomembno pri sanaciji gozdov, ki so bili poškodovani v vse pogostejših naravnih ujmah. Obnova gozda, bodisi po naravni poti ali s saditvijo sadik gozdnega drevja je zgolj prva faza razvoja gozda. V nadaljevanju pri gospodarjenju z gozdovi v ospredje stopa nega gozda, ki jo predstavlja cela paleta ukrepov v gozdnih sestojih od nege mladega gozda, različnih oblik redčenj v malo starejših in v odraslih sestojih in do priprave odraslih sestojev na obnovo, s katero sklenemo življenjski cikel gozda in ga pripravimo na novo poglavje njegovega razvoja. Usmerjanje razvoja gozda z nego ima v Sloveniji že dolgo tradicijo in je del zaveze slovenskega gozdarstva k sonaravnemu, trajnostnemu in večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi. Potrebe po negovalnih ukrepih v gozdovih so močno narasle po naravnih ujmah v zadnjih petih letih, ko so žledolom, napadi podlubnikov, vetrolomi, snegolomi in suše močneje prizadele več kot 2/3 gozdnih sestojev v Sloveniji. Potrebni negovalni ukrepi so za vse gozdove v Sloveniji določeni z gozdnogospodarskimi in gozdnogojitvenimi načrti, na podlagi katerih znašajo letne potrebe po negovalnih delih dobrih 15.000 ha. Zaradi sanacije posledic naravnih ujm so potrebe po nujnih negovalnih delih v gozdovih narasle še za skoraj 13.000 ha, kar bo potrebno realizirati v naslednjih letih. Več o tem v 44. številki Kmečkega glasa piše mag. Andrej Breznikar iz Zavod za gozdove Slovenije.

Gozdarstvo

pred 6 dnevi
Korošci vemo, da je les nekaj vreden
Le en odstotek lastnikov ima več kot 1200 hektarjev, desetino vseh gozdov imajo v lasti agrarne skupnosti, v državni ...
(0)
Jan 16, 2020
Lani na Pomurskem sejmišču štirje, letos šest ...
V dveh terminih se je minulo leto 2.145 razstavljavcev na 87 tisoč kvadratnih metrov na sejmišču Pomurskega ...
(0)
Jan 16, 2020
Hektar gozda na vsakega Korošca
Avstrija ima skoraj štirikrat več gozdnih površin in štirikat večeji letni posek od Slovenije, ...
(0)
Dec 18, 2019
Okrasna drevesca iz naših gozdov
Pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin usmerja Zavod za gozdove Slovenije na naravi prijazen način, ki ...
(0)
Nov 26, 2019
Priznanje življenjskemu delu
Prejemniki priznanj za skrbno delo z gozdom, po eden iz vsake od 14 območnih enot ZGS, izkazujejo vrednote dobrega ...
(0)
Nov 26, 2019
Podcenjevanje zahtevnosti in nevarnosti dela v ...
Z uvedbo sodobne tehnologije strojne sečnje je postalo delo varnejše, vendar v Sloveniji zaradi okoljskih razmer ...
(0)
Nov 12, 2019
Gozdovi in krožno gospodarstvo
Tema letošnjega Evropskega tedna gozdov je bila gozdovi in krožno gospodarstvo, osrednji dogodek pa je srečanje ...
(0)
Oct 29, 2019
Drevesničarji ne potrebujejo finančne pomoči ...
Ob obiski politikov na po ujmah, podlubnikih, pa tudi po požarih prizadetih območjih se pogosto srečamo s trditvijo, ...
(0)
Oct 29, 2019
Nega je ključna za prihodnost slovenskih gozdov
Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji in v svetu se danes srečuje z vrsto izzivov, med katerimi je eden ...
(0)
Oct 29, 2019
Oglarstvo in živinoreja pri Brudarju ne bo zamrlo
Nasledstvo kmetije je eden izmed najpomembnejših dejavnikov razvoja kmetije. Boštjan Kerbler v ...
(0)
Oct 23, 2019
Gozdarstvo
Slovenija se lahko pohvali z izjemno gozdnatostjo (dobrih 58% površine države). Kako pa skrbimo za te gozdove, ...
(0)
Oct 22, 2019
Ravnanje s sadikami gozdnega drevja ob obnovi ...
Jesenski čas je primeren za obnovo gozdov s sadnjo sadik gozdnega drevja. Gozdnih površin, ki jih je treba ...
(0)