Slovenski regionalni razvojni sklad obvešča o novem javnem razpisu s področja kmetijstva, in sicer 

J a v n i   r a z p i s  za reprogramiranje investicijskih posojil v prirejo mleka (U. l. RS št. 67/16 in 68/16).

 Roka za oddajo vloge sta 28. 11. 2016 in 20. 1. 2017.

Sredstva so namenjena za reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v prirejo mleka in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi znižanja odkupne cene mleka.

Investicijsko posojilo je posojilo za vlaganje v gradnjo, nakup ali izboljšanje nepremičnin za prirejo mleka, nakup strojev, mehanizacije in opreme z vključujočo računalniško programsko opremo, nakup kmetijskih zemljišč, adaptacijo dvorišč in vozišč.

Cilj razpisa je ohranjanje kmetijske dejavnosti in omogočanje razvoja podeželja z vidika ohranjanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanja proizvodnih stroškov, ohranjanja naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

Višina razpisanih sredstev: 8.000.000 EUR.

Ročnost posojila: Od 8 let do 20 let glede na višino posojila.

Obrestna mera: Referenčna obrestna mera s pribitkom od 0,1 % do 0,2 % na leto glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja (trenutno od 1,1 % do 1,2 %). Višina posojila: od 5.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR

Več o razpisih s področja kmetijstva in gozdarstva Slovenskega regionalno razvojnega sklada najdete na spletni strani www.re­gio­nal­nis­klad.si, na tel. št. (01) 836 19 53 ali na e-na­slo­vu: info@regionalnisklad.si